Menü

Nyereményjáték

KÉRJÜK, A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője

A „VEDD MEG, NYERD MEG” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: PG Design Szabó Anna e.v. (székhely: 4030 Debrecen Alma u. 55.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki 2018.06.14. 0:01 perctől 2018.08.14. 23:59-ig érvényes megrendelést ad le a www.toflesz.hu webáruház felületén.

3. A Játék Időtartama

A Játék 2018. 06 14. 0 óra 00 perctől 2018. 08 13. 23 óra 59 percig tart.

4. A Játék menete, Sorsolás, Nyeremény

4.1. Szervező az érvényes vásárlást teljesítő Játékosok közül összesen 1 (egy) db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 2018. 08. 20. napján 15 órakor. Szervező a sorsoláson összesen 2 (két) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül; ide értve az 5.1. pontban megjelölt esetet, miszerint a nyertes Játékos az értesítést a megadott 48 órán belül nem igazolja vissza, illetve az 5.2. pontban meghatározott esetet is.

Nyeremény: 1 db KALEA FÜGGŐ HINTASZÉK

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a 4.1 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyertest a vásárláskor megadott email címen.

5.2 A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott szállítási címre. A Játékos adatai megadásával, hozzájárul, hogy nyereményének kézbesítéséhez adatait a Szervező átadja a futárszolgálat részére. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására sor kerüljön.

A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén Szervező mentesül a fenti kötelezettsége alól. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: www.toflesz.hu. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Az adatok kezelője: PG Design Szabó Anna e.v.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Debrecen, 2018.06.14.

Keresés